CHOVATEĽSKÝ A ZÁPISNÝ PORIADOK BULLDOG A MOPS KLUBU

 

ČLÁNOK 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Tento chovateľský poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie plemien bulldog, francúzsky buldoček a mops z členských štátov FCI a plemenných kníh uznávaných FCI (ďalej len s preukazom o pôvode) chovateľov pôsobiacich v rámci  Bulldog a mops klubu. Jeho pôsobnosť je obmedzená na územie Slovenskej republiky. Úlohou Bulldog a mops klubu je udržať chov v zásadách stanovených štandardom a podporovať ho tak, aby sa čo možno najviac priblížil ideálnej predstave v exteriéri a v povahe uvedených plemien. Z tejto úlohy vzniká pre každého chovateľa, bez ohľadu na to či vlastní psa alebo suku, povinnosť riadiť svoj chov výlučne s cieľom dosiahnutia ideálu.

1.2 Ustanovenie chovateľského a zápisného poriadku platí pre všetkých majiteľov a držiteľov psov plemien bulldog, francúzsky buldoček a mops s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom psov týchto plemien.

1.3 Na základe tohto chovateľského poriadku nesie plnú zodpovednosť za výsledky dosiahnuté v individuálnom chove chovateľ, ktorému patrí chovateľská stanica, v ktorej sa šteňatá narodili.

1.4 Cieľom je chovateľská samostatnosť a zodpovednosť v chove, každý chovateľ je zodpovedný za dobré meno chovateľskej stanice.

1.5 Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a teda je považovaná za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku. Chov a predaj psov bez preukazu o pôvode psa je zakázaný.

1.6 Komisionálny predaj psov je zakázaný, rovnako je zakázaný predaj psov obchodníkom so psami.

 

ČLÁNOK 2

PLEMENO

2.1 Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psi a sučky s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských a pridružených organizácií FCI.

 

ČLÁNOK 3

CHOVATEĽ, MAJITEĽ, DRŽITEĽ CHOVNÉHO JEDINCA

3.1 Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva alebo držby psa alebo sučky sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.2 Chovateľom v zmysle tohto poriadku je osoba, člen Bulldog a mops klubu, ktorá v dobe párenia a vrhu chovnej sučky je jej vlastníkom, alebo držiteľom a má chránený názov chovateľskej stanice.

3.3 V prípade spoluvlastníctva je nutné, aby bol ostatnými splnomocnený len jeden k jednaniu s príslušnými orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí.

3.4 Majiteľom chovného psa je osoba, alebo organizácia majúca vo vlastníctve psa registrovaného v plemennej knihe ako psa chovného. Držiteľom chovného psa je buď majiteľ alebo ten, kto je majiteľom chovného psa splnomocnený používať tohto k páreniu sučiek. Chovateľ a majiteľ chovného psa nemusia byť členmi Bulldog a mops klubu, avšak Bulldog a mops klub im zabezpečuje chovateľský servis len za podmienky dodržiavania chovateľského poriadku klubu, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej federácie – FCI.

3.5 Každá zmena vo vlastníctve, alebo držbe chovného jedinca prípadne jeho úhyn musí byť oznámená písomne poradcovi chovu a Plemennej knihe do 14 dní. Zmenu vlastníka alebo držiteľa hlási plemennej knihe nový majiteľ alebo držiteľ spolu s vyjadrením pôvodného majiteľa.

3.6 Ak prešla gravidná sučka do vlastníctva inej osoby, prechádzajú na túto osobu všetky záväzky, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

3.7 Ak zomrel majiteľ gravidnej sučky rozhodne dedič, či bude vrh zapísaný ešte na chovateľskú stanicu zomretého, alebo na chovateľskú stanicu dediča.

 

ČLÁNOK 4

PORADCOVIA CHOVU

4.1 Pre plemená bulldog, francúzsky buldoček a mops sú prezídiom Bulldog a mops klubu menovaní v prípade potreby poradcovia chovu (PCH), ktorí sú po odbornej aj morálnej stránke zárukou správneho riadenia a usmerňovania chovu. PCH usmerňuje a vyhodnocuje chov. Vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia. Spracováva a archivuje všetku chovateľskú agendu: hlásenia o vrhu, prihlášky k zápisu šteniat, vrátane kópií preukazu pôvodu sučiek, ktorým bolo vystavené pripúšťacie povolenie.

4.2 V prípadoch, ak chovateľ požiada o kontrolu vrhu a poradca chovu ho nemôže skontrolovať, môže poveriť kontrolou vrhu iného člena Bulldog a mops klubu, skúseného, odborne zdatného a morálne zodpovedného.

4.3 Poradca chovu vykonáva, v prípade požiadania chovateľom, kontroly vrhov, upozorňuje na nedostatky, vady a prednosti jednotlivých vrhov. Zároveň poskytuje praktické rady hlavne začínajúcim chovateľom. Upozorňuje chovateľov na šteňatá, ktoré zjavne nezodpovedajú štandardu.

4.4 Na základe zistených a doložených informácií vedie štatistiku zistených zdravotných vyšetrení. 

 

ČLÁNOK 5

ČIPOVANIE

5.1 Čipovanie šteniat je povinné, vykonáva ho veterinárny lekár, ktorý má dohodu s Komorou veterinárnych lekárov. Veterinárneho lekára, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené plemennou knihou si vyberá chovateľ podľa vlastnej úvahy.

5.2 Čipovanie sa vykonáva na náklady chovateľa - poplatky za úkon, náklady na dopravu a pod.

5.3 Veterinárny lekár zodpovedá za odborné začipovanie psov. O čipovaní vykoná zápis do Prihlášky na zápis šteniat.

 

ČLÁNOK 6

CHOV A CHOVNÍ JEDINCI

6.1 Chovom podľa tohto poriadku rozumieme cieľavedomú plemenitbu, na ktorú sa môžu použiť len jedince spĺňajúce podmienky chovnosti v rámci Bulldog  a mops klubu a v prípade zahraničného krytia chovateľského klubu príslušnej krajiny. Chovné jedince musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.

6.2 K plemenitbe možno použiť iba jedincov s preukazom o pôvode, ktorí spĺňajú podmienky pre chov stanovené chovateľskými poriadkami jednotlivých klubov členských krajín FCI.

6.3 Pri zahraničnom krytí nesie plne zodpovednosť za to, že je na krytie využitý krycí pes, ktorý spĺňa podmienky chovnosti v krajine, kde je zapísaný do plemennej knihy FCI, výlučne majiteľ chovnej sučky.

6.4 Do chovu nemôžu byť využité neštandardné jedince. 

6.5 Podmienka pre udelenie chovnosti je absolvovať klubom organizovanú výstavu od 12 mesiacov veku so známkou výborná alebo veľmi dobrá.

6.6 Minimálny vek sučky v chove pri krytí je dovŕšenie 15 mesiacov.

6.7 Minimálny vek psa v chove pri krytí je dovŕšenie 12 mesiacov

6.8 Maximálny vek sučky v chove pri krytí je do dovŕšenia 8 rokov, maximálny vek psa pri krytí je neobmedzený.

6.9 Chovateľ je povinný do 10 dní po pôrode nahlásiť poradcovi chovu vrh šteniat.

 

ČLÁNOK 7

PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE A HLÁSENIE O VRHU

7.1  Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje Poradca chovu (PCH). O pripúšťacie povolenie musí chovateľ požiadať PCH najmenej 30 dní pred očakávaným háraním sučky. V žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa sučky, priloží fotokópiu jej preukazu pôvodu a fotokópiu Preukazu o pôvode krycieho psa, ktorého si žiada.

7.2 Pripúšťacie povolenie je na tlačive Prihlášky na zápis šteniat a je platné iba s podpisom PCH. Maximálna doba platnosti pripúšťacieho povolenia je 12 mesiacov od dátumu vyhotovenia. Chovateľ musí byť členom klubu počas celého obdobia platnosti pripúšťacieho povolenia, v opačnom prípade platí ako nečlen klubu. PCH ho zasiela chovateľovi najneskôr do 14 dní od obdržania žiadosti.

Chovateľ si ponechá obidve tlačivá u seba až do narodenia šteniat a odosiela ich vyplnené na Plemennú knihu po splnení podmienky článku „5“ tohto chovateľského poriadku

7.3 Ak nezostala suka kotná, chovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť majiteľovi chovného psa a PCH najneskôr do 14 dní od dátumu predpokladaného vrhu.

7.4 Pripúšťacie povolenie musí byť vyplnené aj v prípade, keď obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.

7.5 Vystavenie pripúšťacieho povolenia listu je spoplatnené v prospech Poradcu chovu výškou určenou prezídiom klubu, členskou schôdzou, alebo výročnou členskou schôdzou. Z týchto poplatkov sú uhrádzané všetky výdavky spojené s chovateľskou agendou (poštovné, tlačivá a podobne)

7.6 Dodatočné, alebo expresné vystavenie pripúšťacieho povolenia je spoplatnené dvojnásobnou čiastkou oproti bežnému poplatku.

7.7. Spolu s pripúšťacím povolením zasiela chovateľovi poradca chovu samostatné tlačivo „Hlásenie o vrhu“. Chovateľ na tomto uvedie pravdivé údaje o vrhu, počte živonarodených, mŕtvonarodených a uhynutých  šteniat,  uvedie počty neštandardných  šteniat vo vrhu ako aj šteniat s anomáliami a vadami. 

  

ČLÁNOK 8

PÁRENIE

8.1 K páreniu v zmysle tohto poriadku môže prísť len medzi jedincami rovnakého plemena, ktorí vyhovujú ustanoveniu článku 6. tohto poriadku.

8.2 Párenie jednej suky dvoma a viacerými psami v priebehu jedného hárania je zakázané a šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do plemennej knihy.

8.3 Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou.

8.4 Ak majiteľ suky požaduje opakované párenie v priebehu jedného hárania suky, je majiteľ chovného psa povinný jedno opakované spojenie umožniť.

8.5 Počet párení u chovných psov nie je obmedzený.

8.6. Počet vrhov u suky je obmedzený, t.j. maximálne 3 vrhy v priebehu 2 rokov.

8.7 Úhrada za párenie má byť dojednaná dopredu písomne. Dohoda o výške poplatku za párenie je výlučne v právomoci chovateľa a majiteľa chovného psa.

8.8 Ak je ako úhrada za párenie poskytované šteňa, prislúcha prvá voľba chovateľovi, druhá majiteľovi chovného psa.

8.9 Pri žiadostiach o vystavenie pripúšťacieho povolenia pre párenie so zahraničnými plemenníkmi sa postupuje rovnako, ako pre vystavenie pripúšťacieho povolenia u nás s tým, že majiteľ chovnej suky garantuje dodanie všetkých dokladov (fotokópiu preukazu o pôvode psa, alebo jeho opis overený plemennou knihou, ktorá zaradila psa do chovu, fotokópiu záznamu o skúškach, tituloch a pod.) najneskôr do doby zaslania prihlášky k zápisu šteniat do plemennej knihy. V opačnom prípade nebude vrh zapísaný do plemennej knihy. 

8.10 Opakované párenie jednej suky tým istým plemenníkom nie je obmedzené pri ďalších háraniach.

 

ČLÁNOK 9

VRH

9.1 Chovateľ je povinný oznámiť majiteľovi chovného psa do 10 dní počet narodených šteniat.  

9.2 Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu (platné podľa platných smerníc vydaných Ministerstvom financií), čipovaním, prípadným tetovaním a poplatky za úkony plemennej knihe hradí chovateľ.

9.3 V čase odovzdávania šteniat novým majiteľom musia byť šteňatá vo veku minimálne 60 dní. Musia byť schopné samostatne prijímať potravu a minimálne 1x zaočkované na parvovirózu.

9.5 Cena šteniat patrí do kategorizácie voľnej tvorby cien. Súčasťou ceny šteňaťa je jeho preukaz o pôvode, ktorý hradí chovateľ.

 

ČLÁNOK 10

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Všetko tu nespomenuté upravuje Chovateľský a zápisný poriadok UKK, SKJ a  medzinárodný chovateľský poriadok FCI.

Zmenený Chovateľský poriadok bol schválený Výročnou členskou schôdzou dňa 19.04.2019.

 

POPLATKY BULLDOG A MOPS KLUBU

Zápisný poplatok – 20€

 

Členský poplatok – 15€

 

Poplatok za Pripúšťacie povolenie – 5€ ( hradí sa Poradcovi chovu príslušného plemena)

 

Poplatok za zaradenie do chovných jedincov – 20€ 

- poplatok sa hradí priamo na mieste na výstave alebo na účet v prípade zasielania rodokmeňa poštou na potvrdenie. Do poznámky prosím zadať meno majiteľa a jedinca a optvrdenie o úhrade priložiť s PP.

 

Odporúčanie klubu k zápisu šteniat starších ako 9 týždňov – 20€

 

Uzavretie „Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlena“- 10€

 

Poplatky pre nečlenov klubu – 100% navýšenie