STANOVY CHOVATEĽSKÉHO KLUBU
 
Bulldog a Mops klub SKJ - FCI
 
1. Názov, sídlo a pôsobnosť
1.1. Názov : Bulldog a Mops klub SKJ –FCI
1.2. Sídlo – adresa predsedu klubu: Melichová Ildikó, Hraničiarska 18, 851 10 Bratislava
1.3. Pôsobnosť:  Územie Slovenskej republiky
 
2. Právna povaha a postavenie Bulldog a Mops klubu – BMK
2.1. Klub je záujmovým združením osôb zameraných na kynológiu.
2.2. BMK je združením s právnou subjektivitou, ktorý sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva
2.3. BMK môže vstupovať  do tuzemských a zahraničných kynologických organizácií.
 
3. Cieľ a poslanie klubu
3.1. Starať  sa o rozvoj, chov, výcvik a propagáciu plemien: Anglický Bulldog, Francúzsky Bulldog, Mops.
3.2. Klub má právo poveriť  určitú organizáciu vedením plemennej knihy a vydávaním preukazov o pôvode psov plemien Anglický Bulldog, Francúzsky Bulldog  a Mops.
 
4. Členstvo
4.1.     Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať osoba staršia  ako 18 rokov. Ak si podá prihlášku nový člen v období  medzi  výborovými schôdzami, je možné prijatie člena aj po telefonickom  dohovore medzi predsedom a tajomníkom. Do klubu prijíma členov výbor klubu. V prípade odmietnutia má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.
4.2.    Členstvo v klube môže byť: riadne a čestné.
4.2.1. Riadne členstvo: riadni členovia platia ročne klubu príspevok vo výške stanovenej výročnou členskou schôdzou, a) po prijatí za člena klubu,  b)  do 1.1. nasledujúceho roku.
4.3.    Členstvo v klube zaniká:
4.3.1.  Dobrovoľným písomným odhlásením
4.3.2.  Nezaplatením členského príspevku  najneskôr do  31.1. roku, ktorého sa členský príspevok týka.
4.3.3.  Vylúčením z klubu, o ktorom rozhodne výbor klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní  na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou  ¾  väčšinou prítomných členov.
4.3.4.   Úmrtím.
 
5. Práva a povinnosti  riadnych členov klubu
5.1.      Práva členov
5.1.1   Voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu.
5.1.2. Predkladať návrhy
5.1.3. Obracať sa s otázkami a pripomienkami  na všetky orgány klubu
5.1.4. Obracať sa so sťažnosťami na všetky orgány klubu.
5.1.5.  Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu
5.1.6.  Členovia, ktorí nemajú trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky a čestní členovia majú tie isté práva ako ostatní, s výnimkou bodu 5.1.1.
5.2.    Povinnosti  členov
5.2.1.  Včas zaplatiť členský príspevok.
5.2.2.  Dodržiavať stanovy klubu.
5.2.3.  Dodržiavať chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok klubu.
5.2.4.  Dbať o hospodárne nakladanie s majetkom klubu.
 
6. Ekonomické zabezpečenie klubu
6.1. Každý člen odvádza členský príspevok do pokladne klubu k 1.1.na nasledujúci rok, najneskôr však do 31.1. roku, ktorého sa členský príspevok týka.
6.2. Výšku členského príspevku určuje výročná členská schôdza.
6.3. Okrem členských príspevkov môže BMK prijímať finančné a vecné dary.
6.4. Poplatky za kontrolu vrhu určuje členská schôdza.
6.5. Prostriedky BMK slúžia predovšetkým na úhradu členského poplatku do zastrešujúcej kynologickej organizácie  (Slovenská kynologická jednota – SKJ ) a zabezpečenie administratívy súvisiacej s členmi klubu a zabezpečenie klubových akcií spojených s členskou schôdzou  a výstavami.
6.6. Prostriedky sa čerpajú na úhradu nákladov cestovného  poradcom chovu a rozhodcom pri výkone ich funkcie.
6.7. Finančné hospodárenie klubu kontroluje a raz ročne vyhodnocuje Kontrolná a revízna komisia klubu – KRK.
6.8. Čerpanie  finančných prostriedkov klubu v súlade s plánovaným rozpočtom  schvaľuje výbor klubu.
 
7. Orgány klubu
7.1.    Výročná členská schôdza klubu
7.2.    Členská schôdza klubu
7.3.    Výbor klubu
7.4.    Kontrolná a revízna komisia
 
7.1.    Výročná členská schôdza
7.1.1. Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom klubu a zvoláva sa pravidelne  raz za 4 roky. Výbor klubu rozošle  všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna  výročná členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada 60% riadnych členov klubu, alebo výbor klubu, ak si to vážnosť situácie bude vyžadovať.
7.1.2. Návrhy na výročnú členskú schôdzu  treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch,  ktoré prednesú ústne počas rokovania sa bude hovoriť len vtedy,  ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.
7.1.3. Hlasovacie právo majú iba riadni prítomní členovia klubu.
7.1.4. O rokovaní a uznesení výročnej členskej schôdze sa píše zápisnica, ktorú podpisuje jeden overovateľ, ktorý sa určí na tejto schôdzi.
7.1.5. Výročná členská schôdza je schopná uznášania sa za akéhokoľvek počtu prítomných členov klubu a je riadená predsedom, podpredsedom, alebo  nimi poverenou osobou.
7.1.6. Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí:
a)    prerokovať a schvaľovať výročnú správu výboru klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti      a hospodárení  klubu podľa plánu a rozpočtu,
b)    ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu,
c)    rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru a členov klubu,
d)    schvaľovať čestných členov klubu,
e)    voliť  5 členný výbor, z toho – predsedu,  podpredsedu, troch členov výboru a troch členov Kontrolnej a revíznej komisie.
f)     rozhodnúť o tom, ktorá organizácia bude viesť plemennú knihu plemien psov začlenených do tohto klubu a vydávať preukazy o pôvode,
g)    schvaľovať  zmeny stanov.
 
7.2.    Členská schôdza
7.2.1. Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu raz do roka, alebo ak o to požiada písomne aspoň 30% riadnych členov klubu.
7.2.2. Členská schôdza rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a o vylúčení z klubu.
7.2.3. Členská schôdza rozhoduje o všetkých otázkach, okrem tých, ktoré patria výročnej členskej schôdzi.
 
7.3.    Výbor klubu
7.3.1. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi Výročnými  a Výročnými členskými schôdzami.  Je 5 členný a v zložení – predseda, podpredseda, tajomník a dvaja členovia
7.3.2. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 2 krát do roka. Schôdze zvoláva predseda najmenej 7 dní vopred s uvedením programu  rokovaniach. O rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica.
7.3.3. Neodkladné veci môže vybaviť predseda s tajomníkom. Ich opatrenie však musí dodatočne schváliť výbor klubu.
7.3.4. Do pôsobnosti výboru patrí:
a)   uskutočňovať poslanie klubu,
b)   prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné odvolania členskej schôdzi
c)   uskutočňovať  schválený plán činnosti a uznesenie výročnej členskej schôdze,
d)   pripravovať a zvolávať výročnú členskú a členskú schôdzu,
e)   navrhovať finančný rozpočet,
 f)   menovať členov organizačných výborov klubových akcií,
g)   navrhovať adeptov na posudzovanie exteriéru psov,
h)   podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam,
i)    pripravovať návrh činnosti,
 j)  menovať poradcov chovu, tajomníka, ekonóma a ostatných výkonných pracovníkov klubu,
7.3.5.  Štatutárnymi  zástupcami sú traja zástupcovia klubu a to: predseda, podpredseda, pokladník, alebo tajomník. K právnym záväzkom sú potrební 2 štatutárny zástupcovia klubu, ktorí budú spoločne podpisovať a konať za klub.
 
7.4.    Kontrolná a revízna komisia
7.4.1. KRK je trojčlenná a jej členovia sú volení na výročnej členskej schôdzi.
7.4.2. KRK sa zo svojej činnosti zodpovedá len výročnej členskej schôdzi.
7.4.3. Členovia KRK môžu byť prítomní na každom zasadnutí výboru klubu.
 
8. Členská disciplína
8.1. Disciplinárnym orgánom je výbor klubu.
8.2. Výbor klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny. Výbor klubu eviduje a hodnotí priestupky proti členskej disciplíne. Postupuje ich spolu s vyjadrením príslušnej strešnej organizácii (SKJ), alebo členskej schôdzi.
8.3. Proti rozhodnutiu sa člen môže odvolať na členskú schôdzu.
 
9. Práva a povinnosti chovateľa
9.1. Chovateľ má právo odchovať na jednej suke 3 vrhy za 2 roky, presnejšie po dvoch vrhoch jedno honcovanie vynechať.
9.2. Chovateľ je povinný požiadať poradcu chovu minimálne 1 mesiac pred predpokladaním honcovaním o pripúšťacie povolenie.
9.3. Chovateľ je povinný oznámiť osvedčeným spôsobom dátum narodenia šteniat do 10 dní po ich narodení poradcovi chovu pre dané plemeno a taktiež aj majiteľovi krycieho psa.
9.4. Chovateľ má právo podľa vlastného výberu a uváženia, ponechať všetky narodené šteňatá vo vrhu.
  
10. Disciplinárny poriadok klubu
10.1. Ak sa radový člen klubu dopustí hrubého porušenia chovateľského poriadku, alebo opakovane spravuje svoj chov spôsobom odporujúcim chovateľskej etike klubu, môže výbor klubu navrhnúť členskej schôdzi  pozastavenie chovateľskej činnosti na dobu dvoch rokov.
10.2. Ak sa tých istých priestupkov dopustí niektorý člen výboru  klubu  je postih 3 roky. Ak sa ich dopustí predseda, klubu, je postih 4 roky.
10.3. Ak sa dokáže po dôkladnom prešetrení, že sa člen klubu dopustil vedome podvodu voči členskej základni, alebo jednotlivému členovi, čím spôsobil ujmu, či už finančnú, alebo morálnu, výbor klubu podá po odsúhlasení členskou schôdzou návrh na odňatie  chráneného názvu chovateľskej stanice a vylúčenie z klubu.
10.4. Hrubým porušením členskej disciplíny je odchov šteniat bez preukazu o pôvode a predaj šteniat prostredníctvom obchodníkov so zvieratami.
 
11. Poradca chovu
11.1. Poradca chovu je osoba poverená touto činnosťou výborom klubu, na základe jeho odborných znalostí.
11.2. Poradca chovu:
a) nemá právo bez udania vážneho dôvodu negovať požiadavku chovateľa pri výbere chovných psov pre svoje suky na párenie
b) nemá právo prikázať chovateľovi utratiť neštandardné šteňatá. O tom si rozhodne chovateľ sám
c) je povinný upozorniť chovateľa na neštandardné šteňatá, poskytnúť odborné    rady a viesť si o tom záznamy
d) na požiadanie chovateľa  je povinný urobiť jednu kontrolu vrhu v čase, ktorý uzná za vhodné, najneskôr však v siedmom týždni veku šteniat
e) je povinný oboznamovať s výsledkami chovu výbor a členskú základňu klubu
f) je povinný upozorniť výbor klubu na chovateľsky neetické priestupky chovateľov, alebo na hrubé porušovanie chovateľských princípov klubu.
 
12. Zánik Bulldog a Mops klubu
12.1.   Bulldog a Mops klub  zaniká ak sa o tom uznesie Výročná členská schôdza 2/3 počtom hlasov všetkých prítomných riadnych členov.
12.2.   Pri zániku BMK vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty likvidačná komisia, ktorú ustanoví Výročná členská schôdza.
 
13. Záverečné ustanovenia
Všetko tu nezahrnuté, upravujú Stanovy Slovenskej kynologickej jednoty, chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok.
 
 
 
Novelizované: 26.3.2011
 
Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 17.4.2011 - Ministrerstvo Vnútra Slovenskej republiky