Chovateľský poriadok

Bulldog a Mops klub SKJ -  FCI
 
Chovateľský a  klubový poriadok
 
1. Podmienky pre zaradenie do chovu:
 
1.1. Členstvo  v klube: Zápisný poplatok  20.-€
                                        Členský poplatok 15.-€
Nový člen platí Zápisný a Členský poplatok spolu.
Zápisný a členský poplatok sa posiela na č. účtu SK93 0900 0000 0001 7363 4343
1.2. Vek: Minimálna veková hranica pre bonitovaných psov a súk  je 12 mesiacov. Priznaná chovnosť je od 15 mesiacov, to znamená, že pripúšťacie povolenie bude vydané po 15. mesiaci veku.
1.3. Absolvovanie aspoň dvoch výstav, z toho jednej  organizovanej Buldog a mops klubom a druhej s udeľovaním titulu CAC  minimálne v triede mladých na území SR.
1.4. Absolvovanie bonitácie.
 
2.  Bonitácia
 
2.1. Bonitácia je neverejná.
2.2. Bonitačná komisia je zložená z rozhodcov exteriéru, prítomní sú aj poradcovia chovu.
2.3. Na bonitáciu treba vyplniť predpísanú prihlášku ( z internetu, alebo na vyžiadanie od tajomníka klubu) a k nej treba poslať kompletnú fotokópiu preukazu o pôvode poradcovi chovu , najneskôr dva týždne pred predpokladanou bonitáciou.
2.4. Bonitácie sa môžu zúčastniť psy a suky spĺňajúce kritériá v bode 1 tohto poriadku. Majiteľ predloží veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave zvieraťa a nákazovej situácii v okruhu jeho bydliska.
2.5. Pred začatím  posudzovania na bonitácii je majiteľ povinný zaplatiť bonitačný poplatok 20 Euro za každého bonitovaného psa (suku). Poplatok je stanovený členskou schôdzou.
2.6. Na bonitáciu je nutné priniesť originál preukazu o pôvode, potvrdený očkovací preukaz, členský preukaz, alebo potvrdenie o zaplatení členského poplatku na príslušný rok.
 
3. Práva a povinnosti chovateľa
 
3.1. Chovateľ musí byť členom príslušného chovateľského klubu plemena, ktoré chová.
3.2. Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba, na ktorú sa môžu použiť len jedince, zaradené do registra chovných psov a súk, ktoré musia byť v dobrom zdravotnom stave.
3.3. V prípade, že by spojenie chovných jedincov, ktoré navrhuje chovateľ, mohlo vážne ohroziť  chov a jeho ciele, je povinnosťou poradcu chovu  upozorniť chovateľa na  tento fakt.
3.4. Chovateľ je povinný zaobstarať si tlačivo – Žiadosť na vystavenie pripúšťacieho povolenia – od tajomníka klubu, alebo z internetu a túto žiadosť poslať poradcovi chovu pre dané plemeno najneskôr 30 dní pred predpokladaným honcovaním suky. Na základe tejto žiadosti poradca chovu pošle čo najskôr chovateľovi  pripúšťacie povolenie. Vydanie pripúšťacieho povolenia žiada majiteľ sučky len písomnou formou. Spolu so žiadosťou pošle chovateľ poradcovi chovu správny poplatok  5 Euro za každú žiadosť.
3.5. Poradca chovu navrhne do pripúšťacieho povolenia minimálne jedného, maximálne však dvoch krycích psov, aby jedna kolónka ostala prázdna.
3.6. Ak si medzičasom nájde majiteľ chovnej sučky iného krycieho psa ako je uvedené v žiadosti na pripúšťacie povolenie, alebo ktorého mu navrhol poradca chovu,  môže ho po telefonickom dohovore s poradcom chovu do tlačiva s jeho súhlasom  dopísať.
3.7. Poradca chovu nemá právo bez udania vážneho dôvodu negovať požiadavku chovateľa pri výbere krycích psov pre svoje suky.
3.8. K plemenitbe možno použiť iba jedincov s Preukazom o pôvode, ktorí spĺňajú  podmienky pre chov stanovené chovateľským poriadkom .K páreniu chovnej suky musí chovateľ  použiť jedného zo psov, ktorí sú uvedení na pripúšťacom povolení. Chovateľ si  po konzultácii s poradcom chovu  môže vybrať chovného jedinca na párenie suky sám.
3.9. Ak majiteľ suky požaduje opakované párenie v priebehu jedného honcovania, je majiteľ chovného psa jedno opakované spojenie umožniť.
3.10. Počet párení u chovných psov je neobmedzený, ale majiteľ alebo držiteľ chovného psa nesmie kryť v ten istý deň dve rôzne suky.
3.11. Párenie jednej suky dvoma rôznymi psami v priebehu jedného honcovania je zakázané.  Šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do plemennej knihy.
3.12. Pri žiadostiach o vystavenie pripúšťacieho povolenia pre párenie  so zahraničnými psami, sa postupuje rovnako ako v SR. Majiteľ chovnej suky garantuje dodanie všetkých dokladov potrebných
pre zápis (fotokópia Preukazu o pôvode psa, fotokópia záznamu o tituloch). Chovateľ sučky dodá potrebné doklady spolu so žiadosťou o pripúšťacie povolenie.
3.13. Úhrada za párenie má byť dojednaná s majiteľom krycieho psa dopredu písomne, alebo ústne. Dohoda o výške poplatku za párenie je v právomoci  chovateľa a majiteľa chovného psa.
3.14. Ak je ako úhrada za párenie poskytované šteňa, náleží   prvá voľba chovateľovi a druhá majiteľovi krycieho psa.
3.15. Počet vrhov u suky je obmedzený. Bulldog a Mops klub doporučuje  odchovať v priebehu dvoch rokov maximálne tri vrhy.
3.16. Chovateľ je povinný najneskôr do 10 dní po pôrode ohlásiť vrh šteniat poradcovi chovu (najlepšie telefonicky).
3.17. Po vykonaní čipovania šteniat, t.j. okolo 7 týždňa,  zašle chovateľ poradcovi chovu originál pripúšťacieho povolenia a prihlášky k zápisu šteniat aj s číslami čipov. Tlačivá musia byť podpísané chovateľom, a aj majiteľom krycieho psa, ktorý bol v danom spojení použitý.
3.18. Po obdržaní  vyplneného a podpísaného pripúšťacieho povolenia a žiadosti k zápisu šteniat poradca chovu tieto doklady obratom ( najneskôr však do 5 dní ) odošle na Plemennú knihu psov UKK.
3.19. Chovateľ je povinný oznámiť majiteľovi krycieho psa do 5 dní počet narodených šteniat.
3.20. Kontroly vrhu boli  členskou schôdzou zrušené, ale poradca chovu musí  urobiť kontrolu vrhu 
u chovateľa, ktorý odchováva prvý vrh. Poplatok je 50.-€ bez rozdielu  vzdialenosti bydliska chovateľa. 
3.21. Ak majiteľ šteniat chce urobiť kontrolu vrhu , požiada o to písomne poradcu chovu. Poplatok je 50.-€.
3.22. Ak  poradca chovu dostane žiadosť na kontrolu vrhu, musí ju zabezpečiť najneskôr do 14 dní od prijatia zásielky so žiadosťou.
3.23. Poradca chovu  je povinný upozorniť chovateľa na neštandardné šteňatá a poskytnúť odborné rady. Poradca chovu si o tom vedie záznamy.
3.24. Poradca chovu nemá právo prikázať chovateľovi utratiť neštandardné šteňatá. O tom rozhoduje chovateľ sám.
3.25. Pri odovzdávaní šteniat novým majiteľom, musia mať  šteňatá  minimálne 60 dní.
Musia byť schopné samostatne prijímať potravu, byť zdravé, odčervené , zaočkované a čipované (od 1.5.2011).
3.26. Poradca chovu je povinný oboznamovať  s výsledkami chovu  výbor klubu a členskú základňu klubu.
3.27. Poradca chovu je povinný upozorniť výbor klubu na chovateľsky neetické priestupky chovateľov alebo na hrubé porušovanie chovateľských princípov klubu , zakotvené v tomto  Chovateľskom  a klubovom poriadku.
3.28. Každá zmena vo vlastníctve alebo držbe chovného jedinca, prípadne jeho úhyn, musí byť písomne oznámená poradcovi chovu do 14 dní. Zmenu vlastníka alebo držiteľa ohlási nový majiteľ alebo držiteľ spolu s vyjadrením pôvodného majiteľa. Zmenu treba zapísať do Preukazu o pôvode  s novou adresou majiteľa a podpisom pôvodného majiteľa.
3.29. Ak prešla kotná suka do vlastníctva iného chovateľa, prechádzajú na tohto chovateľa všetky záväzky a práva, ak nebolo písomne dohodnuté inak.
3.30. Ak zomrel majiteľ kotnej suky, rozhodne dedič, či bude zapísaný vrh na chovateľskú stanicu zomretého alebo už na chovateľskú stanicu dediča.
 
 
4. Členská disciplína
 
4.1. Disciplinárnym orgánom je výbor klubu
4.2. Výbor klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny, eviduje a hodnotí priestupky proti členskej  disciplíne. Postupuje ich spolu s vyjadrením na členskú schôdzu.
4.3. Proti rozhodnutiu sa člen môže odvolať na členskú schôdzu.
4.4. Hrubým porušením členskej disciplíny je odchov šteniat bez Preukazu o pôvode a predaj šteniat prostredníctvom obchodníkov so zvieratami.
 
5. Ekonomické zabezpečenie klubu
 
5.1. Každý člen odvádza na účet klubu členský príspevok k 1.1., najneskôr však k 31.1. roku, ktorého sa členský príspevok týka. Po tomto termíne bude každý platiť aj zápisný poplatok, t.j. 35€.
5.2. Výšku členského a zápisného poplatku určuje členská schôdza.
5.3. Peňažné prostriedky Bulldog a Mops klubu slúžia predovšetkým na úhradu do zastrešujúcej kynologickej organizácie (Únia kynologických klubov) , zabezpečenie administratívy súvisiacej s členmi klubu a zabezpečenie klubových akcií spojených s členskou schôdzou a výstavami. Výška cestovného je stanovená na 0,35.-€/km
5.4. Prostriedky sa čerpajú na úhradu nákladov cestovného rozhodcom pri  výkone ich funkcie.
5.5. Finančné hospodárenie klubu kontroluje a raz ročne vyhodnocuje Kontrolná a revízna komisia.
 
6. Záverečné ustanovenia
 
6.1. Maximálny vek chovnosti : suka - 8 rokov
                                                       pes - vek neobmedzený
6.2. Členovia chovateľského klubu nemôžu odchovávať čistokrvné šteňatá bez preukazu o pôvode – toho istého plemena, ktoré chová s preukazom pôvodu, alebo plemien ktoré zastrešuje Bulldog a Mops klub ( Anglický buldog, Francúzsky buldog a Mops).
6.3. Porušenie tohto  Chovateľského a klubového poriadku podlieha disciplinárnemu opatreniu zakotvenému v Stanovách Bulldog a Mops klubu.