! BULLDOG A MOPS KLUB !

Vážení členovia Bulldog a mops klubu,

Kvôli novým opatreniam ohľadne Covid 19 platným od 1.10.2020 je nemožné zorganizovať Klubovú a špeciálnu výstavu konanú 17.-18.10.2020, tak isto ani členskú schôdzu. Takže všetky akcie, ktoré mali byť konané v tomto termíne sa s poľutovaním RUŠIA. Keď to situácia dovolí, dáme včas vedieť nové termíny. Pre vrátenie výstavných poplatkov treba požiadať cez mail alebo sa ponechajú do ďalšej výstavy.

 

Chápeme Vaše obavy ohľadom uchovňovania jedincov, preto musíme opätovne prísť ku kroku otvorenia uchovňovania jednotlivých zvierat s dodržaním vekovej hranice, u psa 12 mesiacov, u suky 15 mesiacov.

 

Chcela by som dať do pozornosti všetkým chovateľom, aby svoj chov riadili svedomito a zodpovedne s ohľadom na zdravie aj exteriér zvierat. Za každé zviera, ktoré opustí chovateľskú stanicu berie zodpovednosť iba chovateľ.

 
 

 Pre potvrenie chovnosti po splnení vekovej hranice treba zasalť prezidentovi klubu Ildikó Melichovej originál PP a potvrdenie o zapaltení poplatku 20 € na klubový účet na adresu Hraničiarska 18, 851 10  Bratislava.

 

Je nám to veľmi ľúto.

 

 

Za pochopenie ďakujem

Ildikó Melichová

Prezident Bulldog a mops klubu

 
 

ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO CHOVU 

 

 

 
 
 

 

Vážení členovia klubu,

na Vaľnom zhromaždení SKJ bol novelizovaný Chovateľský poriadok SKJ a novoprijatý Zápisný poriadok SKJ platný od 1.5.2019. Dokumenty nájdete na:

 

https://www.skj.sk/documents/Chov_poriadok_SKJ_2019.pdf


https://www.skj.sk/documents/zapisny_poriarok_SPKP_2019.pdf

 

 

Na základe prijatých sťažností a následného prejednania na Výborovej schôdzi 14.7.2018 uvádzame vyjadrenia účastníkov konania:

 

- V rámci šetrenia a prejednania sťažnosti p. Kataríny Vargovej na vyjadrenia p. Ildikó Fabo Keszely  na sociálnej sieti k možnosti uchovnenia jej šteniat sa p. Fabo Keszely ospravedlnila p. Vargovej za svoje výroky. Sťažovateľka ospravedlnenie prijala.

 

- V rámci šetrenia a prejednania sťažnosti p. Dezidera Šáliho  na p. Georgínu Langovú za výroky na sociálnej sieti  ale  tiež vzhľadom na ďalšie  upozornenia iných osôb (ktoré neboli predmetom sťažnosti) bola p. Langová napomenutá a požiadaná, aby volila primeranú formu komunikácie.  P. Langová sa vo všeobecnosti ospravedlnila tým osobám, ktorých sa mohli jej vyjadrenia dotknúť neprimeraným spôsobom.

 

- V rámci šetrenia a prejednania sťažnosti p. Riečanovej na p. Langovú bolo skonštatované, že riešenie predmetnej veci nespadá do kompetencie klbu a sťažovateľka bola odkázaná na prípadné riešenie veci v občianskom súdnomkonaní.

 
 
 

 

CHOVNÍ JEDINCI - Z DôVODU OBNOVY RUBRIKY CHOVNÍ JEDINCI PROSÍM KAĎÉHO ČLENA KLUBU, KTORÝ MÁ ZÁUJEM MAŤ SVOJHO PSA UVEREJNENÉHO NA STRÁNKE ABY POSLAL ÚDAJE SPOLU S FOTKOU,TITULMI,ZDRAVOTNÝMI VYŠETRENIAMI(aj s potvrdením od veterinárneho lekára) atď NA bulldogamopsklub@gmail.com.

 

 
 

!!!OZNAM!!!

 

Zmena v chovateľskom poriadku, odsek 1.3. na základe rozhodnutia členskej schôdze konanej dňa 27.11.2016 v Dunajskom Klátove

 
 

 

 

PODMIENKY

 

 
 
Na stránke je vytvorená nová rubrika : ŠAMPIÓNI. Ak chcete prezentovať svoje zvieratko v tejto rubrike, prosím zašlite na bulldogamopsklub@gmail.com fotku, oskenovaný šampionát a údaje vrátane chovateľa a majiteľa
 
 
 
Bulldog a mops klub sa dištancuje od všetkých sociálnych sietí na internete. Všetky potrebné informácie nájdete tu na oficiálnej stránke klubu.
 
 
Od dňa 17.10.2014 sa bude Bulldog a mops klub striktne riadiť smernicou vydanou SKJ definujúcou obchodníkov so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode. Smernicu nájdete na https://www.skj.sk/tlaciva/smernica_obchodnici_so_psami.pdf. Každý člen, ktorý túto smernicu poruší, bude z klubu vylúčený.